Kom med i nätverket 


Medlemsmuseerna och deras sakkunniga museiprofessionella bildar vårt nätverk. Vi välkomnar alla professionellt skötta museer oavsett museets intressen, storlek, läge eller resurser. Samarbete lönar sig! 


Arbetarmuseum Werstas museiprofessionella samtidsdokumenterar Tarastenjärvi avfallscentral vid evenemanget Kulutuksentallentajat (Konsumtionsdokumenterare) 18.9.2020. Bild: Antti Makkonen, Arbetarmuseum Werstas.  

Ett enskilt museum kan delta i nätverkets verksamhet på många sätt. Det mest populäraste och det mest rekommenderade sättet är att delta både i den nationella arbetsfördelningen och poolarbetet med ett lämpligt tema. Museet kan verka med i arbetsfördelningen även om det inte deltar i poolarbete eller samtidsdokumentationsprojekt. Poolmedlemskap rekommenderas ändå eftersom det erbjuder fördelar och information. 

   


”Tack vare poolarbetet känner jag kollegor runt Finland och det är fantastiskt att kunna utbyta goda praxis och samarbeta med dem.”


Leila Stenroos, Rosenlew-museet / Satakunda Museum
TAKO-nätverkets fördelar för museiprofessionella:

  • Du får konkret hjälp med samlingsarbetet. 
  • Du kan dela dina egna kunskaper och lära dig av andra. 
  • Du får tilläggsresurser genom att bolla idéer och förverkliga dem. 
  • Du bildar ett nationellt nätverk av kollegor på ett bekvämt sätt. 
  • Du hör om aktuella tema och projekt i branschen. 
  • Du är med i att främja samlingsarbete och dess synlighet. 
Hur kommer man med i nätverket? 

TAKO-seminarierna är öppna för alla och ett bra sätt att få del av TAKO-andan. Alla museerna som deltar i poolarbete eller dokumentationsarbetsfördelning är TAKO-museer. Om du vill att ditt museum blir medlem eller få ytterligare information om poolarbete, kontakta gärna ifrågavarande pools ordförande och/eller sekreterare. Om ditt museum vill ingå arbetsfördelningsavtal i dokumentationsarbete, kontakta nätverkets arbetsfördelningsansvarig och/eller ordförande. Vi är glada att kunna hjälpa! 

Information om poolarbete

TAKO-nätverkets kontaktinformation

  

TAKO kompenserar resekostnader för styrgrupps- och poolmöten av det bidrag nätverket årligen får, vilket förbättrar deltagandemöjligheter för museer som har små verksamhetsresurser eller ligger långt från mötesorten. Varje museum kompenseras för två resor / pool / år. 

TAKO-nätverkets intra och diskussionsforum TAKO-rummet är riktat för TAKO-museernas personal. Be om tillgång på tako@kansallismuseo.fi och nätverkets sekreterare registrerar dig.    TAKO-museets ansvar

TAKO-nätverkets självfinansiering grundar sig på den arbetstid och andra resurser som medlemsmuseerna erbjuder. Det är rimligt att reservera tid för nätverksarbete och ta hänsyn till detta i arbetsbeskrivningen för den TAKO-ansvariga.  

De museer som deltar i dokumentationsarbetsfördelningen undertecknar ett samarbetsavtal med Museiverket. Ändamålet är att säkra långsiktighet, uppföljning och uppdatering av dokumentationsarbetet. Museet förbinder sig att bokföra sin del av arbetsfördelningen i sitt samlingspolitiska dokument. Dessutom ska museet införa i sin verksamhetsberättelse ett avsnitt där arbetsfördelningens inverkan på insamlandet undersöks.