Information om nätverket


Vi är ett samarbetsnätverk för professionella museer inom dokumentations- och samlingsarbete. Vår verksamhet grundar sig på gemensamt och frivilligt arbete inom museifältet, utbyte av professionell sakkunskap och samarbete. Över 100 museer från olika delar i Finland tillhör vårt nätverk. 

TAKO:s styrgrupp samlades igen efter en lång coronapaus i ett mötesrum i Vapriikki i Tammerfors i september 2021. Bild: Reetta Lepistö, Tammerfors museer, 2021.


TAKO nätverket består av olika museer som kulturhistoriska museer, konstmuseer, personhistoriska museer och specialmuseer. Museerna ligger på olika håll i Finland och har olika resurser, vilket är en av fördelarna i TAKO-samarbetet. Tillsammans utvecklar våra museer hela det finländska museifältets samlingsarbete på lång sikt. Allt detta kräver koordination och informationsutbyte, som är grunden för TAKO. 

Nätverket leds inte av någon enskild officiell aktör, utan en styrgrupp som består av 10 personer som koordinerar verksamheten. Nätverkets museer verkar i sju olika arbetsgrupper eller pooler. 

TAKO organiserar två årliga seminarier om aktuella teman i samlingsarbete. Seminarierna är avgiftsfria och öppna för alla. 

TAKO uppmuntrar museer till samtidsdokumentation och att utveckla sina . Vartannat år koordinerar nätverket ett gemensamt samtidsdokumentationsevenemang för museerna, och vartannat år delar TAKO en utmärkelse för samtidsdokumentation.  


TAKOs uppdrag

  • Vi utvecklar och upprätthåller den nationella arbetsfördelningen inom dokumentationsarbete. Museerna har tillsammans identifierat och delat dokumentationsansvar, som möjliggör en mångsidig användning, mobilitet, tillgänglighet och betydelse av samlingar.   
  • Vi utvecklar museernas kunskap om samling och stöder deras roll som expert och medlare av kulturarv. Det metodiska planeringsarbete stöder den gemensamma användningen av museisamlingar som en samhällelig kraft. 
  • Vi främjar mångsidigt samlingssamarbete och deltar i aktuella diskussioner.
  • Vi erbjuder ett forum för nya initiativ inom samlingsarbete, för samarbete och utbyte av sakkunskap.
Finansiering av nätverket 


Från och med år 2016 har TAKO-nätverket årligen ansökt om finansiering från Museiverkets bidrag som är riktade till innovativa museiprojekt och/eller utveckling av museernas kompetens. 

Styrgruppens ordförande och medlemmar, den ansvariga för arbetsfördelning inom dokumentation samt representanter för Nationalmuseum och Museiverket organiserar och deltar i TAKO:s verksamhet som en del av sitt arbete eller vid sidan av andra uppgifter. Nätverkets självfinansiering grundar sig på arbetstid och andra resurser levererade av nätverkets museer. 

En del av det bidrag som TAKO-nätverket årligen får används till att kompensera resekostnader för styrgrupps- och poolmöten, vilket förbättrar deltagandemöjligheter för museer som har små verksamhetsresurser eller ligger långt från mötesplatsen.  

TAKO-nätverkets museer har i tur och ordning förvaltat nätverkets ekonomi från och med år 2016 mot en årlig ersättning på 1 000 euro. Under åren 2016–2017 var förvaltaren Aboa Vetus & Ars Nova (Matti Koivurinta-stiftelsen 2018–2019), Tekniska museet (Stiftelsen för tekniska museet) och 2020–2021 Satakunda Museum. 

Undervisnings- och kulturministeriet och Museiverket har beviljat bidrag även för enskilda projekt. Dessutom stöder Nationalmuseet anordnandet av TAKO-seminarier med att kostnadsfritt tillhandahålla sitt auditorium och organisera streaming av seminarier.Styrgrupp 

TAKO-nätverkets arbete grundar sig på gemensamt och frivilligt arbete inom museifältet, som koordineras av en styrgrupp som består av 10 personer. Styrgruppen avgör TAKO:s mål samt upprätthåller och koordinerar poolarbetet. Styrgruppen har också ansvar för upprätthållning och uppdatering av arbetsfördelningsavtalen som styr dokumentationsarbetet.   

Styrgruppen har en ordförande och dess medlemmar verkar som ordföranden i poolerna. Styrgruppen har även representanter från Finlands nationalmuseum samt Museiverkets enhet för utveckling av museibranschen. Nätverket har dessutom en ansvarig för arbetsfördelning inom dokumentation.   

Ordförande för nätverket väljs vartannat år bland styrgruppen. Styrgruppens sammansättning konstateras vid TAKO:s vårseminarium. Nationalmuseets och/eller Museiverkets representant verkar som sekreterare för styrgruppen.   

Vid behov kan styrgruppen inbjuda sakkunniga till möten. Styrgruppen rapporterar årligen vid TAKO-nätverkets nationella möten vid TAKO-seminariet. Extern utvärdering

Extern utvärdering har använts för att undersöka TAKO-nätverkets effektivitet för museernas dokumentations- och samlingsarbete. Utvärderingen betonade faktorer som stöder och försvårar nätverkets verksamhet och utveckling samt kartlade framtidsförhoppningar och mål.   

Den första utvärderingen för att säkerställa utvecklingen av nätverket började 2019. Externa sakkunniga i utvärderingsgruppen var Maija Ekosaari, Carina Jaatinen och Katriina Siivonen. Utvärderingsmaterialet samlades in genom tre webbenkäter, av vilka ett var avsett för museichefer, ett för museiprofessionella som är ansvariga för samlingar och en öppen enkät för alla professionella inom museibranschen. Utvärderingen gav TAKO en bra grund för fortsättning och utveckling av sin verksamhet, och modellen kommer att utnyttjas även i framtida utvärderingar.  

Extern utvärderingsrapport (PDF) (på finska)