Arbetsfördelning inom dokumentationsarbete


Den nationella arbetsfördelningen inom dokumentationsarbete syftar till en kontrollerad dokumentation av företeelser i det finländska samhället och kulturen. Arbetsfördelningen skapar en heltäckande bild av vad museerna dokumenterar och hur deras samlingar sammankopplas.


Hyvinge stadsmuseums stickningsprov i förvaring. Bild: Teemu Heikkilä, Hyvinge stadsmuseum.


Dokumentationsarbetsfördelningen stöder museer att rikta in deras insamling av föremål och fokusera resurser på deras kärnuppgift. När ett enskilt museum tar ansvar för den nationella dokumentationen av en viss företeelse, kan de andra museerna utgå från det och fokusera på sina egna dokumentationsteman. Utan kunskap om vad de andra dokumenterar och varifrån man kan till exempel få låna föremål för en utställning, måste ett museum samla material “för säkerhets skull”. Strävan är alltså att rationalisera dokumentation, fördela dokumentationsansvar och således främja bildandet av högklassiga och omfattande samlingar. 

   


Ämnesområden

Mallen för dokumentationsarbetsfördelningen är indelad i sju teman. Varje tema innehåller dokumentationsuppgifter som enskilda museer har valt för sitt museum. Många museer har ett så pass brett ansvarsområde att de deltar i dokumentation av flera teman. 

 Mallen för dokumentationsarbetsfördelningen har lagts fram på denna sida enligt tema och museum. Du kan även granska hur arbetsfördelningen mellan museerna förverkligas med hjälp av visualiseringen. 

De årliga rapporterna berättar till exempel hur många objekt som har dokumenterats och visar vilka arbetsfördelningsteman aktivt blivit utökade och vilka teman kanske inte får så mycket uppmärksamhet.

Museet kan delta i arbetsfördelningen även om det inte deltar poolarbete eller samtidsdokumentationsprojekt. Poolmedlemskap rekommenderas ändå eftersom det erbjuder fördelar och information. 

 Det finns en lista på svarta hål på webbsidan. De är potentiella dokumentationsteman som inte ännu finns med i arbetsfördelningen.

  

Ytterligare information: 

 Ansvarig för dokumentationsarbetsfördelning
Teemu Ahola 
samlingschef, Tammerfors museer 
040 761 5905 
teemu.ahola@tampere.fi 

  


"Att tänka på dokumentationsansvar ökar förståelse av ens eget jobb och de kunskaperna som man behöver i det."

Niklas Nylund, Suomen pelimuseo (Finlands spelmuseum)


Avtalet om arbetsfördelning inom dokumentationsarbete 

114 professionellt skötta finländska museer är med i den nationella arbetsfördelningen inom dokumentationsarbete. Alla museerna deltar i arbetsfördelningen frivilligt och med de resurser de själva har bestämt. Museerna får ändra och uppdatera sina samlingsuppgifter, och avtalet hindrar inte museerna från att dokumentera vad de vill. 

De museer som deltar i dokumentationsarbetsfördelningen undertecknar ett samarbetsavtal med Museiverket. Ändamålet är att säkra långsiktighet, uppföljning och uppdatering av dokumentationsarbetet. Museet förbinder sig att bokföra sin del av arbetsfördelningen i sitt samlingspolitiska program. Dessutom ska museet införa i sin verksamhetsberättelse ett avsnitt där arbetsfördelningens inverkan på insamlandet undersöks.  

Museerna ger en årlig digital rapport om insamling inom sitt dokumentationsansvarsområde. De kan årligen uppdatera sina dokumentationsuppgifter genom att föreslå förändringar för TAKO-nätverkets ansvariga för arbetsfördelning inom dokumentation. Uppdateringen av arbetsfördelningen presenteras på TAKO:s vårseminarium och de årliga rapporterna på höstseminariet.